Tietosuojalain 1050/2018 ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Rekisteriseloste on päivitetty 29.7.2021.

Rekisterinpitäjä

Jalkasalonki Hyvä Hoiva

Y-tunnus: 2370883-7

Käyntiosoite: Koulukatu 11, 88900 Kuhmo

Tietosuojavastaava ja yhteyshenkilö

Päivi Komulainen

Postiosoite: Kinttupolku 19 A, 88900 Kuhmo

Sähköposti: jalkasalonki@gmail.com

Puhelin: 045 874 1077

Rekisterin nimi

Jalkasalonki Hyvä Hoivan asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin sisältämät tiedot perustuvat asiakkaan ja palveluntuottajan väliseen sopimukseen ja yhteistyöhön. Tiedot ovat henkilön itsensä tai hänen omaisen tai muun asianhoitajan antamat tiedot ja suostumus henkilötietojen käsittelyyn.

Rekisterinpitäjä tai sen valtuuttama yhteistyökumppani käyttää rekisterin tietoja henkilötietolain mukaisesti seuraaviin tarkoituksiin:

 • asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen
 • viestintään Jalkasalonki Hyvä Hoivan ja asiakkaan, asiakkaan omaisen tai muun asianhoitajan välillä sekä muuhun asiakasviestintään ja –palveluun sekä sidosryhmäviestintään
 • yhteydenottopyyntöjen käsittelyyn
 • laskutukseen, maksujen valvontaan ja perintään
 • rekisterinpitäjän liiketoiminnan kehittämiseen
 • markkinointiin ja markkinoinnin kohdentamiseen asiakkaille

Mikäli rekisterinpitäjä myy tai muutoin järjestelee liiketoimintaansa, voidaan tietoja luovuttaa yritysjärjestelyiden yhteydessä ostajalle. Tietoja voidaan luovuttaa myös voimassa olevaan lainsäädäntöön perustuen toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä tavalla.

Kerättyjä henkilötietoja säilytetään toistaiseksi niin kauan kuin asiakassuhde on voimassa tai niin kauan kunnes rekisteröity pyytää tietojensa poistamista.

Rekisteriin pääsy on vain rekisterinpitäjällä.

Henkilötietoja kerätään tämän tietosuojaselosteen mukaisesti eikä niitä missään tilanteessa käytetä, muuteta tai siirretä eri tavalla kuin tässä tietosuojaselosteessa on mainittu.

Tämä tietosuojaseloste soveltuu vain Jalkasalonki Hyvä Hoivan palveluihin emmekä ole vastuussa muiden sivustojen tietosuojakäytännöistä. Suosittelemme käyttäjää tarkistamaan käyttämiensä sivustojen tietosuojalausekkeet.

Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteriin kerätään vain sellaista tietoa mikä on asiakkaan jalkojenterveydenhoidon kannalta tärkeää, joita ovat:

 • asiakkaan nimi, syntymäaika, osoite sekä puhelinnumero
 • asiakkaan jalkojenhoitoon liittyviä asioita: sairaudet (esim. diabetes, reuma, psoriasis) ja lääkitykset (esim. verenohennuslääkitys), iho- ja kynsiongelmat
 • hoitopäivä
 • palvelu/lähete asiakkaiden laskutus

Mikäli rekisteröity ei anna tarvittavia henkilötietoja, ei Jalkasalonki Hyvä Hoiva voi täyttää palvelun toteuttamiseen perustuvia velvoitteita, eikä hoitaa siihen liittyvää tarpeellista viestintää.
Suostumuksen antaminen markkinointiin sekä sähköiseen asiakaspalautteeseen on vapaaehtoista.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot perustuvat säännönmukaisesti kaikissa välineissä asiakkaiden, omaisten tai muun asiainhoitajan antamiin tietoihin ja suostumukseen tietojen käytöstä. Tiedot kerätään puhelimitse, verkossa, tapaamisissa tai muulla vastaavalla tavalla. Tietojen antajalla on oikeudet ja mahdollisuudet poistaa tai tarkistaa omia tietojaan halutessaan.

Jalkasalonki Hyvä Hoivan kotisivuilla olevalla yhteydenottolomakkeella kerätään tietoja. Kerättävät tiedot ovat etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

Sosiaalinen media

Tietoja saatetaan kerätä kampanjoiden ja markkinoinnin yhteydessä. Kerättävät tiedot saattavat olla nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Muuten toiminta perustuu asiakkaan omaan vapaaehtoiseen toimintaan. Lisäksi kampanjoissa asiakkaan käyttäytymistä voidaan profiloida, kuitenkin niin, ettei yksityiskohtaista tietoa voida liittää tai yhdistää tiettyyn asiakkaaseen.

Tyytyväisyyskyselyt

Kyselyissä on vapaaehtoista antaa asiakkaan nimi, sähköposti ja puhelinnumero.

Analytiikkapalvelut

Evästeet analysoivat ja keräävät tietoa, jota ei voi henkilöidä ja yhdistää suoraan tiettyyn asiakkaaseen. Evästeiden avulla kerään tietoja verkkosivujeni vierailijoiden sivuston käytöstä ja käyttäjämääristä. Tällaisia järjestelmiä ovat mm. facebook.com ja googleanalytics.com. Tietojen avulla voidaan seurata vierailijoiden määrä sivustollani, miten vierailijat käyttävät sivustoani, kuinka pitkään he siellä viipyvät ja mitä tietoja hakevat. Tietoihin sisältyvät esimerkiksi käytettävän selaimen ja käyttöjärjestelmän tiedot, vierailujen ajankohta ja määrä sekä sivut, joilla vieraillaan.

Henkilötietojen käsittelijät sekä tietojen suojaaminen

Rekisterinpitäjänä Jalkasalonki Hyvä Hoivan yhteyshenkilöllä on ainoastaan pääsy- ja käyttöoikeus kerättyihin tietoihin. Yrityksen ulkopuolisilla ei ole pääsyä tietoihin.
Jalkasalonki Hyvä Hoiva käyttää ajantasaisia käytäntöjä henkilötietojen suojelemiseksi. Suojaustoimenpiteitä käytetään pienentääksemme henkilötietojen hävikin riskiä ja vähentääksemme väärinkäytöksiä sekä luvatonta käyttöä, julkaisua tai muokkausta.

Suojaustoimenpiteitä ovat:

 • asiakirjojen ja ulkoisen kovalevyn lukollinen säilytys
 • salasanojen säännöllinen vaihtaminen
 • tietoturvaohjelmien käyttö

Tietojen siirto EU:n ETA:n ulkopuolelle

Jalkasalonki Hyvä Hoiva kerää tietoja vain omaan käyttöönsä sekä toteuttaa palvelut Suomessa. Tietoja ei siirretä EU:n ja ETA:n ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilyttämisaika

Asiakkaiden henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin niitä tarvitaan sitä tarkoitusta varten, jota ne kerättiin tai lain salliman enimmäisajan.

Henkilötieto poistetaan lisäksi aina, kun rekisteröity peruuttaa suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn, eikä henkilötietojen käsittelylle ole enää muuta tietosuojalainsäädännön mukaista perustetta.

Evästeet ja analytiikka

Evästeiden avulla kerään tietoja verkkosivujeni vierailijoiden sivuston käytöstä ja käyttäjämääristä. Tällaisia järjestelmiä ovat mm. facebook.com ja googleanalytics.com. Tietojen avulla voidaan selvittää, kuinka moni vierailee rekisterin pitäjän sivustolla, miten vierailijat käyttävät sivustoa ja kuinka pitkään he siellä viipyvät ja mitä tietoja hakevat. Tietoihin sisältyvät esimerkiksi käytettävän selaimen ja käyttöjärjestelmän tiedot, vierailujen ajankohta ja määrä, sekä sivut, joilla vieraillaan.

Eväste sisältää myös ainutlaatuisen tunnistenumeron, jonka avulla käyttäjän selain voidaan tunnistaa seuraavan kerran, kun hän vierailee sivustolla ja näin helpottaa sivuston käyttöä. Evästeet seuraavat myös mitä hakuja ihmiset tekevät sivustoilta ja mitä selaimia, tietokoneita ja käyttöjärjestelmiä he käyttävät.

Linkitykset verkkosivuiltamme kolmannen osapuolen palveluihin

Jalkasalonki Hyvä Hoivan verkkosivuilla on ulkopuolisiin palveluihin johtavia linkkejä, kuten Facebookin, Instagramin ja Google Formsin jakopainikkeet.

Jalkasalonki Hyvä Hoivan verkkosivuilta vierailija saattaa ohjautua yhteistyökumppaneitteni sivuille. Näiden uudelleen ohjautumisten kautta eri palveluntarjoajat itse saattavat kerätä sinusta tietoja ja asettaa linkin käyttäjän koneelle evästeitä, joiden käyttö ei ole Jalkasalonki Hyvä Hoivan hallinnassa. Linkkien käytöstä vastaa verkkosivujen ja -kaupan vierailija itse.

Kun vierailija täyttää verkkosivullamme www.jalkasalonkihyvähoiva.com tai facebook.com/xxx yhteydenottopyyntö –lomakkeen, tulee tämä pyyntö rekisterin pitäjän sähköpostiin.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista. Henkilötietojen korjauspyyntö tulee yksilöidä siten, että henkilötiedoissa oleva virhe voidaan havaita ja korjata helposti.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojen poistamista sovellettavan tietosuojalainsäädännön rajoissa ja mukaisesti. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa omien tietojen käsittelyä niin halutessaan.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista sekä vastustaa henkilötietojen käsittelyä sovellettavan tietosuojalainsäädännön rajoissa ja mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen eli saada itseään koskevat henkilötiedot jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa, ja siirtää ne toiselle rekisterinpitäjälle sovellettavan tietosuojalainsäädännön rajoissa ja mukaisesti.

Rekisteröidyllä on aina oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos hän näkee sen aiheelliseksi ja jos rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojensa käsittelyyn liittyviä lakisääteisiä oikeuksia on rikottu.

Henkilötietojen antaminen ja tietojen antamatta jättämisen mahdolliset seuraamukset

Henkilötietojen antaminen perustuu vapaaehtoisuuteen ja erilliseen sopimukseen. Vastuu tietojen antamatta jättämisestä on aina asiakkaalla itsellään. Henkilötiedot on saatu asiakkaalta itseltään, asiakkaan omaiselta tai muulta asianhoitajalta asiakkuuden alkaessa.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Siirrämme henkilötietoja ainoastaan siinä laajuudessa kuin kolmannet osapuolet tarvitsevat pääsyn käsittelemiimme henkilötietoihin palvelun tarjoamiseksi tämän tietosuojalausekkeen määrittelemissä tarkoituksissa.

Omien tietojen tarkastaminen

Rekisteröidyllä on riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus saada tietoonsa häntä itseään koskevat rekisteriin tallennetut henkilötiedot. Hänellä on myös oikeus pyytää tietojen oikaisemista tai poistamista sekä käsittelyn rajoittamista. Hän voi myös vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä kolmannelle osapuolelle.

Voit käyttää oikeuksiasi ja pyytää tarkempaa tietoa omien tietojesi käsittelystä lähettämällä kirjeen osoitteeseen Jalkasalonki Hyvä Hoiva jne..

Pyynnössä tulee olla nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi ja sen tulee olla allekirjoitettu.
Jos pyyntösi koskee evästeessä olevaa henkilötietoa, on sinun liitettävä pyyntöösi kopio kyseisestä evästeestä.

Jalkasalonki Hyvä Hoiva pyytää lisätietoja, jotka ovat tarpeen henkilöllisyytesi varmentamiseksi.